Helsingin Pöytäroolipelaajat Ry

Voimassaolevat säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin pöytäroolipelaajat ry

 ja lyhenteenä käytetään Hepro ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää roolipeliharrastusta

 ja sen tunnettavuutta yhdistyksen kotipaikkakunnalla

ja ympäröivissä kunnissa Espoossa sekä Vantaalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: - järjestää roolipelejä,

 teematapahtumia, harjoituksia, näytöksiä,

koulutusta ja juhlia - harjoittaa julkaisutoimintaa -

tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille

yhteisöille ja viranomaisille

- hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön

 - ylläpitää omia facebook-sivuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi,

hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan lahjoituksia ja

testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta

 ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna

arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,

 joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö

tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea

yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan

hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua

henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,

kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun

 ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen

maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

 Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua

 eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

6§ Jäsenen eroaminen

 Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä

ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta

yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ Jäsenen erottaminen

 Hallitus voi erottaa jäsenen

yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä

 ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä

sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai

 sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai

enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat

toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi yhdessä.

 

10§ Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätöstarvittavine asiakirjoineen ja

 hallituksen vuosikertomus on

annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille

 viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös

vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa

kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa

ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

9. valitaan hallitus 8§:n mukaan

10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

 tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13§ Päätöksentekojärjestys

 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,

ellei säännöissä ole toisin määrätty, se

mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen

 puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä

hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa

 siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty

hallitukselle.

 

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle

 vähintään 14 päivää ennen kokousta - yhdistyksen

kotisivuilla tai facebookissa.

 

16§ Sääntöjen muuttaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ Yhdistyksen purkaminen

 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta

päättävän kokouksen määräämällä tavalla.